Sprovođenje

Švedska agencija za migracije


Služba za imigraciju i naturalizaciju Holandije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije

Konsultanti