O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Glavni cilj projekta je da doprinese jačanju kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije i drugih relevantnih institucija za sprovođenje politike i procedura u sklopu upravljanja migracijama i sitemu azila, u skladu sa zakonodavstvom, uredbama i direktivama EU.

Trajanje projekta je 12 meseci, a projekat finansira Evropska unija programom IPA u iznosu od 1.000.000 EUR.

Srbija prepoznaje potrebu za daljim naporima da se osigura kompatibilnost sa standardima EU. Ostvarenje rezultata predloženih u okviru ovog projekta doprineće ispunjenju više prioriteta definisanih u strateškim dokumentima.

Nedavnim usvajanjem zakona u oblasti azila i migracija završena je prva faza usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije. Nacionalno zakonodavstvo se mora dalje uskladiti. Druga faza usaglašavanja trebalo bi da  rezultuje daljim usklađivanjem s pravnim tekovinama Unije. Pored procesa prenošenja, nacionalno zakonodavstvo treba dalje uskladiti sa direktno primenljivim zakonodavstvom EU koje nije predviđeno da bude inkorporirano u nacionalni pravni sistem (uredbe i odluke).

Iako su direktive u oblasti imigracije i azila temeljno analizirane, druga vrsta zakonodavnih akata (osim Dablinske uredbe) nije ocenjena i ne može se uporediti sa postojećim nacionalnim okvirom. To može prouzrokovati sukob između nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU, a potom i problema u njegovoj primeni. U kontekstu značajnih promena u oblasti pravnih tekovina Unije o azilu i migraciji, potrebno je kontinuirano vršiti analizu direktorijuma EUR LEKS-a koji se odnose na azil i migracije, navesti direktno primenjivu pravnu tekovinu Unije i uspostaviti sistem praćenja. Pored toga, iako je područje azila i migracije u velikoj meri usklađeno s pravnom tekovinom Unije, još uvek treba unapređivati znanje i steći iskustvo u primeni EU standarda.

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/163489/DD/ACT/RS
Komponente
  • Dalje usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa direktno primenljivim zakonodavstvom EU
  • Povećavanje kapaciteta nadležnih ustanova za ispunjavanje obaveza proisteklih iz pristupanja EU
  • Poboljšani nacionalni mehanizmi koordinacije i saradnje sa EASO-m i drugim relevantnim agencijama i mrežama EU
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
1.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Oktobar 2019. - Oktobar 2020.
Korisnik
Komesarijat za izbeglice i migracije
Implementiran od strane
Švedska agencija za migracije (vodeći partner), Služba za imigraciju i naturalizaciju Holandije (partner), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije (partner)